กรอบระยะเวลาการประมูล

23 ก.ค. 67

  • ยื่นเอกสารหลักฐานการขอรับอนุญาต
  • ชำระค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตฯ
  • วางหลักประกันการขอรับอนุญาตฯ

24 ก.ค. 67- 8 ส.ค. 67

ตรวจสอบคุณสมบัติ

13 ส.ค. 67

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

21 ส.ค. 67

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงขั้นตอนการประมูล (bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (mock auction)

24 ส.ค. 67

วันประมูล

31 ส.ค. 67
*ภายหลัง 7 วัน หลังการประมูล

การรับรองผลการคัดเลือก