UPDATE :

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package)