กรอบระยะเวลาการประมูล

27 ธ.ค. 65

  • ยื่นเอกสารหลักฐานการขอรับอนุญาต
  • ชำระค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาตฯ
  • วางหลักประกันการขอรับอนุญาตฯ

28 ธ.ค. 65- 5 ม.ค. 66

ตรวจสอบคุณสมบัติ

9 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

14 ม.ค. 66

ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงขั้นตอนการประมูล (bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (mock auction)

15 ม.ค. 66

วันประมูล

18 ม.ค. 66
*ภายหลัง 7 วัน หลังการประมูล

การรับรองผลการคัดเลือก