เปิดให้รับเอกสารคัดเลือก

การรับเอกสารคัดเลือก

  • วันที่ 7 - 30 พ.ย.  2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) / วันที่ 6 - 11 ม.ค. 65 (กรณีขยายระยะเวลา) ณ สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร อาคาร อำนวยการ ชั้น 8 สำนักงาน กสทช.
  • โทร. (66) 6708888 ต่อ 2727,2777,2782 หรือ 086-3888595

O กรณีผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคลดำเนินการเอง
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
 O กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        
  2. หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย
          2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ     
          2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
* อากรแสตมป์
- กรณีมอบอำนาจให้กระทำการเดียว ติด 10 บาท
- กรณีมอบอำนาจให้กระทำการหลายอย่าง ติด 30 บาท
    3. ค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต 535,000 บาท (รวม VAT 7 %)