เปิดให้รับเอกสารคัดเลือก

การรับเอกสารคัดเลือก

  • วันที่ 4 - 25 มิ.ย.  2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. / วันที่ 14 - 15 ส.ค. 67 (กรณีขยายระยะเวลา) ณ สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร อาคาร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ
  • โทร. (66) 6708888 ต่อ 2782,2777 หรือ 083-7022547

O กรณีผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคลดำเนินการเอง
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
 O กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        
  2. หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย
          2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ     
          2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
* อากรแสตมป์
- กรณีมอบอำนาจให้กระทำการเดียว ติด 10 บาท
- กรณีมอบอำนาจให้กระทำการหลายอย่าง ติด 30 บาท
    3. ค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต 535,000 บาท (รวม VAT 7 %)