เปิดให้รับเอกสารคัดเลือก

การรับเอกสารคัดเลือก

  • วันที่ 8 ก.ค.- 6 ส.ค.  2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร อาคาร อำนวยการ ชั้น 8 สำนักงาน กสทช.
  • โทร. (66) 6708888 ต่อ 2727,2777,2782 หรือ 086-3888595

O กรณีผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคลดำเนินการเอง
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต 535,000 บาท (รวม VAT 7 %)    
 O กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        
  2. หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย
          2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ     
          2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
* อากรแสตมป์
- กรณีมอบอำนาจให้กระทำการเดียว ติด 10 บาท
- กรณีมอบอำนาจให้กระทำการหลายอย่าง ติด 30 บาท
    3. ค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต 535,000 บาท (รวม VAT 7 %)

 ขั้นตอน.jpg