วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการขอรับอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package) ให้กับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปตามกระบวนการขออนุญาต ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

26/06/2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ เข้าร่วมงานประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (Public Information Session) โดยมีนายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการขอรับอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package) ให้กับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปตามกระบวนการขออนุญาต ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.