สำนักงาน กสทช. โดย คณะทำงานเพื่อดำเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) เปิดเผยว่า วันนี้ (13 มิ.ย. 2567) บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค  จำกัด เข้ามารับเอกสารการคัดเลือกสำหรับการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) พร้อมลงนามในหนังสือตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure Agreement : NDA) ที่สำนักงาน กสทช.

13/06/2567

สำนักงาน กสทช. โดย คณะทำงานเพื่อดำเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) เปิดเผยว่า วันนี้ (13 มิ.ย. 2567) บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค  จำกัด เข้ามารับเอกสารการคัดเลือกสำหรับการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) พร้อมลงนามในหนังสือตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure Agreement : NDA) ที่สำนักงาน กสทช.
โดยสำนักงาน กสทช. ยังคงเปิดให้รับเอกสารการคัดเลือกต่อไปจนถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2567 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) สามารถรับเอกสารได้ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร อาคาร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ถ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้น สำนักงานฯ จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกระบวนการประมูลและการกรอกเอกสารแบบคำขอรับอนุญาต (public Information session) ในวันที่ 26 มิ.ย. 2567 และจะเปิดให้ยื่นขอรับอนุญาตในวันที่ 23 ก.ค. 2567 จากนั้นสำนักงานฯ จะทำการตรวจคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2567 – 8 ส.ค. 2567 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการคัดเลือกในวันที่ 13 ส.ค. 2567 สำหรับวันที่ 21 ส.ค. 2567 จะมีการจัด Mock Auction ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล สำหรับวันประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (Package) กำหนดเป็นวันที่ 24 ส.ค. 2567