ผลการประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยมีลำดับการประมูลจากข่ายงานดาวเทียมชุดที่ 4 ชุดที่ 3 ชุดที่ 5 ชุดที่ 2 และ 1 ตามที่ได้มีการจับฉลาก

17/01/2566

การประมูลเริ่มต้นเมื่อเวลา 10.00 น. ในวันที่ 15 มกราคม 2566 และได้สิ้นสุดลง ณ เวลา 11.36 น. ในวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งใช้เวลาในการประมูลรวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 36 นาที (ไม่รวมเวลาหยุดพักการประมูล) และมีราคาประมูลรวมของชุดข่ายงานดาวเทียมจำนวน 3 ชุดข่ายงานดาวเทียม (Package) เท่ากับ 806,502,650 บาท (แปดร้อยหกล้านห้าแสนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีผู้ชนะการประมูลในแต่ละชุดข่ายงานดาวเทียม ดังนี้
     ชุดที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นความต้องการ
     ชุดที่ 2 ผู้ชนะการประมูล บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ราคาสุดท้าย 380,017,850 บาท
     ชุดที่ 3 ผู้ชนะการประมูล บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ราคาสุดท้าย 417,408,600 บาท
     ชุดที่ 4 ผู้ชนะการประมูล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ราคาสุดท้าย 9,076,200 บาท
     ชุดที่ 5 ไม่มีผู้ยื่นความต้องการ
     คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงขอประกาศผล     การประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และขอประกาศให้การประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) สิ้นสุดลง

01_1-(1).jpg