การประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (Public Information Session)ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)

12/06/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมงานประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและกรอกแบบคำขอรับอนุญาต (Public Information Session) โดยมีนางสุพินญา จำปี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการขอรับอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ให้กับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปตามกระบวนการขออนุญาต ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.